RFQ/2022/42542

Дата на затвoрање: четврток, 28 јули 2022. 15:00 CET

Дата на објава: вторник, 28 јуни 2022.

Тендер за организирање на обука на новинари за ЕУ интеграции

Тендер за организација на обуки за ЕУ интеграции за новинари, за подобрување на вештините на новинарите да известуваат и креираат медиумска содржина за процесот на ЕУ интеграции на земјата.

Повеќе информации на следниот линк.