RFQ/2021/21314

Дата на затвoрање: понеделник, 14 јуни 2021. 10:00

Дата на објава: четврток, 3 јуни 2021.

Набавка на компјутерска опрема

Набавка на компјутерска опрема за потребите на проектот.

За дополнителни информации и изразување на интерес за учество во набавката посетете го следниот линк

https://www.ungm.org/Public/Notice/130095