VA/2019/B5109/18357

Дата на затвoрање: четврток, 5 септември 2019. 24:00

Дата на објава: вторник, 30 јули 2019.

Специјалист/ка за јакнење на капацитети (консултантска позиција)

Детален опис на работното место